Y gyfrol Gymraeg gyntaf i'w gosod ar y we fyd-eang - Rhagfyr 1996.

Robin Llwyd ab Owain: y bardd cyffrous

Enw gwreiddiol y gyfrol oedd 'Rebel ar y We'.
Newidiwyd 22 Mai, 2006.

Caneuon   Cerddi   Adref

 

Diarhebion
Mae'r wefan hon bron yn:
12 oed !

Cyfrol o gerddi

www.barddoniaeth.com
gan y rebel
robin llwyd ab owain

'Tra bo dau bydd trwbadwr...'

Cartref

 

Diarhebion, pytiau, dywediadau...

Mae llawer o'r canlynol wedi'u defnyddio mewn papurau bro, ar gerig beddau ayb,

 

Rhyfela


Saddam ein hoes ydym ni.

Merch Ein Hamserau

 

horizontal rule

 

 

Mam
(Hyd Ebrill 2005, fe ddefnyddiwyd yr englyn cyfan, neu'r gwpled, ar o leiaf 5 carreg fedd led-led Cymru)

O'i derwen un fesen wyf fi - wreiddiodd
Ym mhridd y ffrwythloni,
Heddiw rhof ddiolch iddi -
Mwy na mam fu Mam i mi.

Mam

 

horizontal rule

 

 George W Bush

Erchyll beth yw rhech llo bach

 

horizontal rule

 

 

Colli cariad:

Mae'r heulwen fu'n meirioli
Eira oer fy oriau i?

Allan o: Colli Cariad

 

horizontal rule

Y Fro ddi-Gymraeg:

I'r dianadl, di-wraidd, mewn dinas wr:
Vouvray, Beaujolais a phlonc Loire!

Allan o: Ysgawen Mewn Mynwen

 

horizontal rule

AIDS:

Dau gywely yw angau a chenhedlu yn nawr

Claf o Gariad

 

horizontal rule

 

Saunders Lewis:
(Englyn buddugol Tlws WD Williams, Barddas)

I'r frwydr, rhy fawr ydoedd,
Rhy Gymreig i Gymru oedd.

Saunders Lewis

 

horizontal rule

 

Beth ydan ni?

'Does dim yn eiddo i ni,
na phiano na ffenestr na ffn,
a 'dydi'r llestri pridd yn ddim ond rhai dros dro...

Gwreichion

 

horizontal rule

 

Tai Haf

'Gwell adfail na phlas ysbeiliwr!'

Gwreichion

 

horizontal rule

 

Beth ydan ni?

Nid yw'n heinioes ond nionyn.

Amser

 

horizontal rule

Ar ol ffraeo:

 

Newydd yw'r harmoniau
Ddaw'n ffrwd o goluddion ffrae.

Merch Ein Hamserau

 

horizontal rule

 

Cariad:

 

Cariad yw hel profiadau
Ynghyd a'n llygaid ynghau.

Merch Ein Hamserau

 

horizontal rule

 

 

Pobol Ifanc

Sanctaidd yw croes ieuenctid.

Merch Ein Hamserau

 

 

horizontal rule

 

Gwerthoedd

Diflas a bas yw ein byd
Oni feddwn gelfyddyd.

Merch Ein Hamserau

 

horizontal rule

 

Rhyfel

Ni o bawb yn gaeth i'r bom!
Dilynwn y diawl ynom!

Merch Ein Hamserau

 

horizontal rule

 

Heddychiaeth

 

Tarian y gwr yw trin geiriau.

Merch Ein Hamserau

 

horizontal rule

 

Cariad

Wyt linell o'm telyneg.

Merch Ein Hamserau

 

horizontal rule

 

Cariad

Wyt yr ewyn gwyn ar beint o Guinness.

Merch Ein Hamserau

 

horizontal rule

 

Cariad / Teulu Dyn

Un ydym, un yw'n bydoedd, un teulu
Gwiw yn anadlu yw'r holl genhedloedd.

Merch Ein Hamserau

 

horizontal rule

 

Moderniaeth

Lleder du'n lle brethyn brau,
Denim lle bu cadwynau.

Merch Ein Hamserau

 

horizontal rule

 

Einioes Dyn

Ac amorffig, amherffaith
Yw hyd ein munudau maith.

Yn Ysbyty Gwynedd

 

horizontal rule

Poen

Mae eiliad cyhyd a miliwn
pan fo'r byd yn llafn o boen.

Y Cerdyn Nadolig

 

horizontal rule

I'r Bardd Modern:

Can, y rebel, can!
A daw llygedyn o haul diog
drwy benglogau'r nos,
a byd o liw lle bu sgerbwd o loer.

Llynoedd

 

horizontal rule

 

Amser

Araf y llifa'r afon pan fo dyfnder i'r dwr:
mae ambell ennyd cyhyd a'n cof.

Llynoedd

 

horizontal rule

Mewn ewyllus

Gadawaf i ti 'nghaniadau, hen leidr fy nghan,
rho dithau dragwyddoldeb i'r munudau man.

Llynoedd

 

horizontal rule

Pwrpas Byw:

Ac i hyn y'n ganed! -
I lenwi'r craciau
yn fframiau'r ffenestri ffrynt!

Llynoedd

 

horizontal rule

Cymru

... Daw rhyddid i'n gwlad
O'i charcharu a chariad.

Iwerddon

horizontal rule

 

Y Gymraeg

Iaith drydan, ddiwahanod, - degawdau
Digidol, iaith barod,
Am un dydd rhwng mynd a dod
Yn dadweindio Prydeindod.

Y Gymraeg (ar y Rhyngrwyd)

 

horizontal rule

 

Plentyn

Yn y llaw fach mae'r holl fyd.

I'r Sawl sy'n Gofalu am Blant

 

horizontal rule

 

Plant

Caerau'r iaith yw plant y crud.

Y Pethau Bychain

 

horizontal rule

 

Hed Amser

Bum wanwyn am bum munud - yna'r haf
Am ryw winc; aeth ennyd
O Hydref i'r diawl hefyd.
Un gaeaf gwag wyf i gyd.

Hed Amser

horizontal rule

 

Pobol Ifanc

Ein parhad yw'n cariad cel:
Caru'r ifanc a'i ryfel...

Rebel Cariad

 

horizontal rule

 

Swn Plant

Ni all yr un diwylliant
Epilio'i hun heb swn plant.

Neuadd Ysgol Cynwyd

 

horizontal rule

 

Marwnad

Mae'n ei fedd a minnau'n fyw.

'Nhad

 

horizontal rule

 

Marwnad Dafydd Orwig

Ni ddaw nol yn ddyn eilwaith,
Ni ddaw nol. Gweddw yw'n hiaith.

Dafydd Orwig

 

horizontal rule

 

Bychander Dyn

Sgynai'm ots (a gwyn 'y myd) - be ydwi,
Ydwi'n bod? Am ennyd
Dwi ar gi strae ar wag stryd:
Chwanen ar bawen bywyd.

Perspectif

 

horizontal rule

 

Geiriau Cyntaf Plentyn
(Englyn buddugol Tlws WD Williams, Barddas)

Uwch tawelwch y teulu - y torrodd
Taran ei pharablu;
Efo iaith pob ddoed a fu
Llefarodd ein holl fory.

Geiriau Cyntaf Erin

 

horizontal rule

 

Ar Draeth Amser

 

Lluniais frawddeg o gregyn - erydu
Ol fy nhraed yn dirlun
Ac arwyddo dano, "Dyn!"
O'm hol roedd tywod melyn...

Olion Traed

 

horizontal rule

 

Sobri

 

Mae haul mewn cwrw melyn - am eiliad
A chymylau wedyn...

Olion Traed

 

horizontal rule

 

Amheuaeth

 

Dangos drwy fy nos, fy Nhad,
Fideo o' r atgyfodiad.

Olion Traed

 

horizontal rule

 

Wedi'r Farwolaeth / Perspectif amser

 

A chydag amser fe ddown at ein coed,
Ni welwn fyth mor mynydd wrth ei droed.

Olion Traed

 

horizontal rule

 

Byrder Bywyd

 

'Mond hyn-a-hyn roed ini,
A hyn-a-hyn ydan ni.

Olion Traed

 

horizontal rule

 

Galar

 

Er rhannu dagrau anwar - au rhanu
Uwch bont bren r ddaear,
Ynys wyf a theyrnas wr
Unigolyn yw galar.

Olion Traed

 

horizontal rule

 

Wedir Nadolig

 

Adref aeth pob oen, hefyd, - a ngadael
Yng ngheudwll yr ynfyd
Dan y baw o din bywyd.
Beudy gwag ywr byd i gyd.

 

Olion Traed

 

horizontal rule

 

Y Fynwent

 

Iddi hi yr euthum yn ddyn - nid tad
Yw tad ar lan deigryn,
O'r fynwent fe ddaeth plentyn -
Y lleiaf oll - fi fy hun.

 

Olion Traed

horizontal rule

 

Marwnad

Y gusan-gyfarch gynnes, yn ei thro,
Mor orlawn o ffarwel! Hwyl fawr! Da-bo!

 

Olion Traed

horizontal rule

 

Amynedd

Mam ini yw amynedd!

Olion Traed

 

horizontal rule

 

Marwolaeth

I'n daear, rhodd yw'n diwedd,
Rhodd enbyd bywyd yw bedd.

 

Olion Traed

 

horizontal rule

 

Cariad

Tra bo angau bydd heuwr,
Tra bo dau bydd trwbadwr.

 

Olion Traed

 

horizontal rule

 

Y Gymraeg

Be 'di'r iaith? Merch bedair oed.

Ym Mharti Pen-Blwydd Erin

 

horizontal rule

 

Barddoniaeth Poblogaidd

Gwaeth na'r halogi eitha
Yw rhoi dwr ar gwrw da.

 

I'r Bardd 'Poblogaidd'

 

horizontal rule

 

Y Gymraeg

 Iaith rafin, iaith gwrthryfel,
Iaith moes a mwy: iaith mis mẽl.

 

Y Bedol yn 25ain Oed

horizontal rule

 

Y Dref

Newidiol, estron ydyw
A thref go ddieithr yw.

Mwy, Mwy, Mwy!

horizontal rule

 

Technoleg

Mor slei, disynwyr a slic
Yw synwyr Panasonic....

Mwy, Mwy, Mwy!

 

horizontal rule

Ar garreg fedd

Bu farw pob yfory.

D S Wynne

 

horizontal rule

 

Cymru

Hen wraig 'i bysedd brigwyn
heddiw'n dal ei ddoe yn dynn.

Derwen yn Cydio'n ei Dail

 

 

horizontal rule

 

 

Breuder Bywyd

Ar wydyr 'da ni'n rhedeg.

 

 

horizontal rule

 

 

Defnyddio'r gwaith:     Gallwch ddefnyddio'r cerddi i'w hadrodd neu eu canu fel cystadleuaeth eisteddfod, ar radio neu deledu heb ganiatad yr awdur.
Dylid, nodi ffynhonell y cerddi, ond nid y caneuon, fel www.barddoniaeth.com.
Hawlfraint y cerddi a'r safle: (oni nodir yn wahanol): Cyfrifiaduron Sycharth, Mehefin, 1996 - 2008. Cedwir pob hawl.
Caniateir islwytho'r testun i un cyfrifiadur yn unig. Caniateir gwneud un copi caled ar gyfer eich defnydd chi yn unig. Ni chaniateir gwerthu na ffeirio na benthyg unrhyw ran o'r testun na'i drosglwyddo mewn unrhyw fodd i unrhyw berson neu bersonau arall heb ganiatad ysgrifenedig y cyhoeddwr yn gyntaf. Erlynir y diawled diegwyddor sy'n torri'r amodau hyn mewn llys barn.